Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Hepatitis C - isang website na may iba't ibang wika

Ang website na ito ay naglalaman ng impormasyong nasa iba't ibang wika tungkol sa Hepatitis C. Para sa impormasyong nasa wikang Tagalog, tignan ang iba't ibang laman ng website na ito sa pamamagitan ng menyu sa kaliwa. Maaari ring lumipat sa ibang wika sa pamamagitan ng menyu sa kanan.

This is a multilingual website for information about Hepatitis C.  For information in Tagalog continue into the site by using the navigation bar to the left.  You can switch languages at any time using the language bar on the right.

To view all of the languages on the website you may need to install language packs or support for unicode fonts.  Instructions for both can be found here.

Numero para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Hepatitis sa Kawanihan ng Kalusugan ng Toronto (Toronto Public Health)

Ang numerong ito ay para sa buong probinsya ng Ontario. Nakakapagsalita ng iba’t ibang wika, katulad ng Hindi, Punjabi, Urdu, Tagalog, Mandarin at Kantones ang mga tagapagpayo dito. Sa pagtawag ninyo, bibigyan kayo ng tiyak na oras upang makipag-usap sa tagapag-payong nakapagsasalita ng inyong ginustong wika.

Nagbibigay sila ng libre at anonymous na payo tungkol sa iba’t ibang usapang pangkalusugan. Maaari kayong sabihan kung saan maaaring magpa-eksamen ng Hepatitis C sa Ontario.

Libreng tawag sa Ontario: 1-800-668-2437
Lunes - Biyernes: 10:00am-10:30pm
Sabado at Linggo: 11:00am-3:00pm

Sa labas ng Ontario, makipag-ugnayan sa inyong lokal na organisasyong pang-imigrante o sa tagapag-alaga ng iyong kalusugan.