Ano ang pagkakaiba ng Hepatitis C sa Hepatitis A at B?

Mayroong bakuna laban sa Hepatitis A at B, pero walang bakuna laban sa Hepatitis C.

Nakukuha ang Hepatitis A sa pag-inom ng tubig o pagkain ng pagkaing may dumi ng tao. Walang gamot sa Hepatitis A pero madalas kusang gumagaling ang tao sa sakit na ito. Pagkatapos gumaling ang isang tao sa Hepatitis A, ang katawan ay natututong protektahan ang sarili kung sakaling magkaroon muli ng impeksyon.

Maaaring kumalat ang Hepatitis B kapag nasalinan ng dugong may Hepatitis B ang isang taong wala nito. Halimbawa: maaaring ipasa ang virus sa pamamagitan ng pagtatalik ng walang proteksyon. Maaari ring ipasa ng inang may impeksyon sa kanyang sanggol sa panganganak. Ang Hepatitis B ay isa sa mga pinakalaganap na sakit at madaling mahawa dito. Karamihan sa mga taong may Hepatitis B ay kusang gumagaling. Pagkatapos gumaling ang isang tao sa Hepatitis B, nakakagawa ang katawan ng mabisang depensa laban sa mga susunod na impeksyon ng Hepatitis B.

Ang paggamot laban sa virus ay makakatulong sa pagkontrol at pagbawas ng virus at pinsala sa atay, pero hindi ito nakapagtatanggal ng virus sa katawan.

Ang mga bakuna laban sa Hepatitis A at B ay madaling makuha sa Canada. Bumisita at kumonsulta sa doktor o ang ibang tagapag-alaga ng kalusugan tungkol sa pagpapabakuna. Maraming residente ng Ontario ay maaaring makakuha ng libreng bakuna.