Bakit mahalaga ang kaalaman tungkol sa Hepatitis C sa mga imigrante sa Canada?

Sa Canada, 20% ng mga mayroong Hepatitis C ay mga imigrante. Mas madalas ang kaso ng Hepatitis C sa mga imigrante, kumpara sa kabuuan ng populasyon ng Canada. Maaaring ikaw ay may impeksyon ngunit hindi mo alam, dahil:

  • Iilan lamang ang may kaalaman kung paano nakakakuha ng Hepatitis C: 40% ng mga kaso ng Hepatitis C sa buong mundo ay resulta ng hindi maingat na gawaing medikal, katulad ng pagsalin ng kontaminadong dugo, at ng pakikibahagi sa kagamitang pang-droga, katulad ng hiringhilya.
  • Hindi sumasailalim ang mga imigrante sa eksaminasyon para sa hepatitis bago pumasok sa Canada. Iniiksamen ang mga imigrante para malaman kung sila ay mayroong syphilis, HIV at tuberculosis. Hindi sila iniiksamen para sa Hepatitis A, B, o C.
  • Kadalasan walang sintomas ang mga taong may Hepatitis C. Maaaring hindi nila alam na sila ay may Hepatitis C hanggang malala na ang kondisyon ng atay o mayroon na silang kanser sa atay.
  • Nakakaranas ang mga imigrante ng mga hadlang sa pangangalaga ng kasulusugan at sa pagkuha ng mga mahalagang eksaminasyon. Madalang ang paggamit ng mga imigrante ng serbisyong pangkalusugan. Maaring hadlang sa mga immigrante ang kultura at wika sa kanilang paggamit ng serbisyo at pagkuha ng impormasyon.
  • Kadalasang hindi pinangunguna ng mga imigranteng bago sa Canada ang kanilang kalusugan. Hindi prioridad ang kalusugan ng mga taong bagong dating sa Canada. Nakakaapekto ang stress sa kanyang paggamit ng droga, alak, diyeta at nutrisyon. Maaaring umabot ng ilang mga taon bago makahanap ng doktor na pampamilya. Kadalasan, gumagamit ang mga imigrante ng serbisyong pangkalusugan sa biglang pangangailangan lamang.

Maaaring magkaroon ng katahimikan ng kalooban at mas mabuting kalusugan sa pagkonsulta sa doktor at pagpapaeksamen.