Mga estatistika tungkol sa Hepatitis C

 • Tinatantiyang 170 milyong katao sa buong mundo ay may hepatitis C.
 • Tinatantiyang 3.6% ng populasyon ng Pilipinas (mga 3 milyong tao) ay may hepatitis C
 • Sa Canada, 250,000 na ka-tao ay may hepatitis C, o 0.8% ng mamamayan. 110,000 nito ay nakatira sa Ontario.
 • Bawa’t taon, nalalaman ng mga 3500 na tao sa Ontario na sila ay positibo sa Hep C sa pamamagitan ng eksaminasyon.
   
 • Tinatantiyang 20% ng mga may impeksyon ng hepatitis C sa Canada ay mga imigrante.
   
 • Tinatantiya na sa bawa’t tatlong taong may Hepatitis C, hindi alam ng isa na sila ay may impeksyon.
 • Sa nakaraang taon, 280,000 na bagong resistente ay dumating at tumira sa Canada. Mahigit sa 980,000 na pansamantalang residente ay nagpunta ditto para mag-aral o magtrabaho.