Makipag-ugnayan tungkol sa Hepatitis C

Numero para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Hepatitis sa Kawanihan ng Kalusugan ng Toronto (Toronto Public Health)

Ang numerong ito ay para sa buong probinsya ng Ontario. Nakakapagsalita ng iba’t ibang wika, katulad ng Hindi, Punjabi, Urdu, Tagalog, Mandarin at Kantones ang mga tagapagpayo dito. Sa pagtawag ninyo, bibigyan kayo ng tiyak na oras upang makipag-usap sa tagapag-payong nakapagsasalita ng inyong ginustong wika.

Nagbibigay sila ng libre at anonymous na payo tungkol sa iba’t ibang usapang pangkalusugan. Maaari kayong sabihan kung saan maaaring magpa-eksamen ng Hepatitis C sa Ontario.

Libreng tawag sa Ontario: 1-800-668-2437
Lunes - Biyernes: 10:00am-10:30pm
Sabado at Linggo: 11:00am-3:00pm

Sa labas ng Ontario, makipag-ugnayan sa inyong lokal na organisasyong pang-imigrante o sa tagapag-alaga ng iyong kalusugan.